Socialna služba

Socialna služba je prvi stik prosilcev z domom in je prvi stik z vsemi, ki želijo osnovne informacije o delovanju doma in nastanitvi. Osnovna naloga socialne službe je, da pomaga uporabnikom pri reševanju njihovih problemov. Uporabnike spremlja že pred sprejemom v zavod (pomoč družini na domu, oskrbovana stanovanja) in nato ves čas od prejema prošnje za sprejem v dom, v času bivanja v domu, vse do njihovega odhoda.

Delo socialne delavke v domu je vezano na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod v dom in na bivanje v domu, pri čemer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku upoštevajo maksimalne življenjske možnosti.

Vizija socialne službe je naravnana na uporabnika in njegove potrebe, usmerjena predvsem k spoštovanju človekovega dostojanstva ter k spoštovanju osebnosti in zasebnosti stanovalcev. Cilj službe, ki ga lahko uresničujemo le s sodelovanjem z vsemi službami doma je, da stanovalcem pomagamo pri dvigu kvalitete življenja, da jim zagotavljamo razvoj in ohranjanje samostojnosti, da se trudimo, da aktivno preživijo svoj prosti čas in stremimo k temu, da spoštujemo in upoštevamo stanovalčev način življenja, njihove želje in interese.

Pri svojem delu se opira na naslednje metode socialnega dela:

 • svetovanje,
 • obravnava (individualna, skupinska),
 • intervencija,
 • zastopanje,
 • preskrba in oskrba.

Delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom:

 • Delo s prejetimi vlogami,
 • svetovalni razgovor s prosilcem in svojci,
 • urejanje prosilčeve dokumentacije,
 • pomoč posamezniku in družini,
 • možnost uveljavljanja različnih oblik pomoči pred sprejemom.

Delo socialne delavke ob sprejemu novega stanovalca v dom:

 • Priprava potrebne dokumentacije za sprejem bodočega stanovalca,
 • delo z novo sprejetim stanovalcem in njegovimi svojci,
 • seznanitev s strokovnimi delavci in osebjem na oddelku,
 • namestitev stanovalca v sobo, predstavitev ostalim stanovalcem na skupini ter seznanitev z življenjem v domu,
 • seznanitev novega stanovalca s hišnim redom,
 • sklenitev dogovora o zagotavljanju storitve institucionalnega varstva,
 • urejanje osebnih zadev za stanovalce (osebne in zdravstvene izkaznice, denarne zadeve, prijava začasnega ali stalnega bivališča, urejanje skrbništva),
 • strokovno sodelovanje v timu, v okviru reševanja socialno varstvene in zdravstvene problematike,
 • povezovanje z drugimi strokovnimi službami v domu in izven doma,
 • vodenje skupine v domu in sodelovanje pri izvajanju raznih domskih prireditev.

Pomoč novo sprejetemu stanovalcu in njihovim svojcem pri vključevanju in prilagajanju na novo življenjsko okolje:

 • Vodenje in sodelovanje s prostovoljci,
 • spodbujanje stanovalcev k vključitvi v različne domske aktivnosti (ročna dela idr.),
 • svetovalni razgovori s stanovalci, ki potekajo individualno ali skupinsko (težave in problemi osebne narave),
 • vodenje Klubov svojcev,
 • izdelava individualnega načrta za vsakega novo sprejetega stanovalca in spremljanje zagotavljanja postavljenih ciljev,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami (CSD, bolnišnice idr.).